Pracovní balíček je zaměřen na oblast teplárenství a energetiky. Tematicky je složen z pěti hlavních oblastí výzkumu a vývoje. První oblast se týká parního hospodářství v energetice. Zde jsou vyvíjeny parní redukční ventily, parní směšovače a chladiče. Druhá oblast řeší problematiku vodního napájení teplárenských kotlů.

Vedoucí balíčku: Ing. Michal Schmirler, Ph.D.

Třetí část je zaměřena na kogenerační jednotky, speciálně potom na optimalizaci výfukového potrubí jednotek a na sledování a vhodnou úpravu teplotního pole uvnitř boxů kogeneračních jednotek. Čtvrtá oblast je soustředěna na řešení problematiky optimalizace spalovacích procesů v teplárnách. Pátá část balíčku je věnována návrhu a testování nové kartáčové turbíny a možnostem jejího nasazení v reálném provozu.