Náplň balíčku Paliva lze rozdělit do několika oblastí. První oblast se zabývá spalováním tuhých paliv v zařízeních malých výkonů. Cílem vývojových prací je dosažení kombinace moderního hořáku, použití katalyzátoru a odlučovače pevných částic, která nabízí možnost maximálního snížení emisí znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv v zařízeních malých výkonů.

Druhou řešenou oblastí je spoluspalování uhlí a biomasy v práškových kotlích. V souladu s cíli EU do roku 2020 a 2030 a se strategií Státní energetické koncepce pro OZE do roku 2040 bude navázáno na řešení a výsledky projektu PTTE z předchozího období. Budou provedeny provozní zkoušky vybraných druhů biomasy spojené se sběrem dat z technologického procesu,

Vedoucí balíčku: Ing. Jan Čížek, Ph.D.

odběrem a rozborem vzorků paliva a tuhých zbytků po spalování a s následným vyhodnocením rizik včetně nezbytných doplňujících měření.

Třetí oblastí je oblast náhrady a doplnění domácích fosilních paliv. Dle aktuální SEK se předpokládá, že nejpozději po roce 2023 bude v České republice pokračovat pouze těžba koksovatelného uhlí a uhlí pro energetické využití ve spalovacích zdrojích bude muset být nakoupeno v zahraničí. V rámci pracovního balíčku budou probíhat činnosti s cílem provést provozní ověření spalování vybraných druhů černého uhlí z dovozu včetně návrhu vhodných opatření eliminujících případná bezpečnostní a environmentální rizika při jejich spalování.

Mezi další činnosti začleněné do tohoto balíčku patří problematika decentralizace zdrojů tepla a elektřiny. Jedná se především o vývoj malé (v řádu jednotek kW) autonomní kogenerační jednotky na tuhá paliva, která bude v následujících letech průmyslovými partnery nabízena na trhu nejen v rámci ČR.