První čtyři balíčky jsou zaměřeny na vývoj pokročilých konstrukčních řešení a technologických systémů. Pátý balíček vychází z toho, že pro řadu z těchto výsledků má automatické řízení charakter nezbytné „enabling technology“, bez níž nelze naplno využít jejich potenciál. První část plánovaných aktivit těsně souvisí s výzkumem, který je zaměřen na problematiku využití a distribuci odpadního tepla, akumulaci tepelné energie a optimalizaci teplárenských rozvodných soustav. Tato část byla do projektu Centra zařazena na doporučení tzv. „Malé komise“. Do projektu Centra byla přizvána společnost CONTEG, a.s., která se zabývá návrhem a výrobou systémů pro datová centra. Ta byla zvolena jako základní představitel technologie s vysokou produkcí odpadního tepla, které by mohlo být následně využíváno pro vytápění objektů a to především z důvodu jejich poměrně výhodného umístění v městských aglomeracích.

V rámci baličku proto bude předně vyvinut programový řídicí systém pro optimalizaci provozu datového centra. Ten bude v reálném čase zabezpečovat jeho energeticky optimální provoz. K dosažení energeticky optimálního provozu bude využito techniky prediktivního řízení založeného na modelu. Tato technika opakovaně řeší v reálném čase úlohu energetické optimalizace, k čemuž využívá predikci odezvy spotřeby centra na vypočtené zásahy do činnosti centra i jeho chladicího systému.

Vedoucí balíčku: Ing. Jakub Filipský

Těsně související aktivity povedou k vytvoření systému pro on-line optimalizaci provozu teplárenské sítě a využití potenciálu tepelné akumulace. Tento programový systém bude v reálném čase optimalizovat provoz teplárenské sítě jak s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát, tak na optimální začlenění decentralizovaných zdrojů tepla (např. právě odpadního tepla z datových center) do teplárenské sítě. Systém bude pro účely optimalizace využívat také možnosti akumulace tepla v distribuční síti popř. ve vytápěných budovách a predikci spotřeby tepla.

Další výzkum bude zaměřen na oblast řízení výroby a distribuce elektřiny. Zde bude vytvořen systém pro koordinaci provozu decentralizované výroby popř. spotřeby elektřiny. Tento řídicí systém umožní v rámci oblasti, areálu popř. rozsáhlé budovy obsahující větší počet spotřebičů a decentralizovaných zdrojů výroby elektřiny koordinaci výroby a spotřeby elektřiny s ohledem na optimalizaci a flexibilitu provozu. V souvislosti s tímto výzkumem budou vyvíjeny i nezbytné hardwarové výpočetní a komunikační prostředky, zejména pak zařízení pro komunikaci mezi jednotlivými prvky inteligentní sítě a implementaci inteligentního řízení.

Do jisté míry příbuznou problematikou se bude zabývat i výzkum zaměřený na koordinaci a řízení určité oblasti v režimu ostrovního provozu (OP). Kromě jiného bude vytvořen software, který umožní on-line hodnocení možnosti přechodu do režimu OP. Software dokáže určit, jakým způsobem budou v případě nutnosti přechodu reagovat bloky jednotlivých zdrojů. V případě nedostatku či přebytku výkonu a neschopnosti v daný okamžik přejít do OP software upozorní na tuto skutečnost a vypočte o kolik procent je přesažena mez stability a dle frekvenčního odlehčování zátěže doporučí velikost výkonu k odlehčení pro zachování stability při přechodu do režimu OP. Zároveň budou vyvíjeny některé hardwarové prostředky potřebné pro nezbytná měření a komunikaci v rámci OP.