Historie

Centrum kompetence PTTE navazuje na poznatky a základní zázemí projektu Centra Progresivní technologie a systémy pro energetiku, které bylo v obdobném složení řešitelského týmů podporováno v rámci programu 1M Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2006 až 2012. V tomto období tvořili vědeckovýzkumný kolektiv pouze pracovníci z vysokoškolského prostředí a spolupráce s aplikační sférou byla řešena formou konzultací či smluvního výzkumu pro jednotlivé průmyslové partnery. Po vyhlášení programu Center kompetence Technologickou agenturou České Republiky vznikla možnost prohloubit již existující spolupráci s průmyslovými partnery. Ti mohli být v programu Center kompetence přímo zapojeni do řešení projektu, což umožnilo daleko větší provázanost jednotlivých aktivit a vedlo ke zrychlení celého procesu aplikovaného výzkumu. Činnost Centra byla zaměřena na problematiku výroby, uchování, přenosu a spotřeby energií a to jak v českém tak mezinárodním kontextu. A dále na decentralizaci či moderní způsoby kogenerace, případně trigenerace. Od roku 2012 jsou tak součástí Centra PTTE nejen čtyři přední české vysoké školy technického zaměření (konkrétně se jedná o České vysoké učení technické v Praze, Technickou univerzitu v Liberci, Západočeskou univerzitu v Plzni a Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava), ale též početná skupina významných průmyslových partnerů (Veolia Energie, AmpluServis, G-Team, Plzeňská energetika, FANS, Conteg, ÚJV Řež, TEDOM, atd.). Jedná se o komerční subjekty z různých oblastí energetiky, teplárenství a dalších souvisejících odvětví. Do řešení jednotlivých tematických okruhů (pracovních balíčků), na které je vědeckovýzkumná oblast Centra zaměřena, je vždy zapojeno minimálně jedno vysokoškolské pracoviště a několik spolupracujících podniků. V počátku řešení jednotlivých aktivit byla určující hlavně aktivita škol v oblasti výzkumu, průmyslový partneři pak jednak udávali základní směřování jednotlivých činností, současně pak také poskytovali dostatečné zázemí. Postupně se aktivita jednotlivých institucí začala směřovat k aplikacím, kde jsou určující výrobní organizace a univerzity poskytují teoretickou podporu, spolupracují na ověřování vlastností nového produktu a čerpají zkušenosti pro další návrhy a inovace.