Hlavní směr pracovního balíčku je optimalizace provozu studeného konce parní turbíny jak z hlediska provozních, tak také pořizovacích nákladů a ekologizace provozu. V oblasti chladicích věží je plánováno několik základních úkolů. Prvním takovýmto úkolem je vytvořit systém umožňující optimalizovat zavodnění Itersonických chladicích věží. Tato otázka je řešena optimalizačním SW, který umožní navrhnout systém optimálního zavodnění. Součástí řešení bude ověřený měřicí řetězec, který umožní komplexní měření chladicích věží. Optimalizace zavodnění se bude poskytovat jako komplexní balík služeb od počátečního proměření, přes vlastní optimalizaci až po garanční měření. Druhým hlavním úkolem je vývoj zcela nových eliminátorů úletu kapek z prostoru chladicích věží určených pro provoz věží se znečištěnou vodou.

Vedoucí balíčku: Ing. Pavol Vitkovič, Ph.D.

O tyto eliminátory (jedná se o eliminátory umožňující zachytávat obecně menší průměry kapek, protože detergenty obsažené ve znečištěných vodách běžně způsobují posun spektra kapek vytvořených rozstřikem na výplně směrem k nižším hodnotám průměrů). Další důležitou oblastí jsou pak výplně typu GRID, které se dnes běžně používají především v oblasti Blízkého a Středního východu. I když je několik typů těchto výplní již v současné době na trhu, neexistují pro jejich návrh prakticky žádné teoretické podklady. Poslední oblast výzkumu je zaměřena na dokončení elementů pro zpětnou kondenzaci. Tyto elementy souvisí s minimalizací dopadů provozu chladicích věží na životní prostředí.